FC Zlín oficiální web

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky společnosti IRSnet CZ s.r.o., IČ: 26732122, se sídlem Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 90221 (dále jen „IRSnet“) upravují práva a povinnosti mezi společností IRSnet a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní utkání FC Zlín, a.s. prostřednictvím prodejní sítě TICKEPORTAL provozované společností IRSnet a veškeré s tímto související vztahy.

2) Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností IRSnet a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:
 
Pořadatel“: Fyzická nebo právnická osoba odlišná od IRSnet, zajišťující organizaci konkrétní Akce. Aktuální seznam a kontaktní údaje Pořadatelů k jednotlivým Akcím naleznete zde .
 
Zákazník“: Osoba užívající prodejní sítě TICKETPORTAL a služeb IRSnet pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.
 
síť TICKETPORTAL“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný IRSnet, umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek nebo služby Voucher prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů. Prodejními kanály sítě TICKETPORTAL se rozumí zejména Smluvní prodejní místa a Webový portál.
 
Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti TICKETPORTAL, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

Voucher“: Rezervační služba poskytovaná IRSnet v prodejní síti TICKETPORTAL, opravňující držitele jedinečného kódu Voucheru ke koupi určitého druhu Vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném propadném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny Voucheru a předem stanovené ceny odpovídající Vstupenky. Voucher není Vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na Akci.

Smluvní prodejní místo“: Smluvní prodejní místo je prodejní místo schválené IRSnet v rámci Prodejní sítě TICKETPORTAL a označené logem TICKETPORTAL, na němž je možné Vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu Smluvního prodejního místa stanovuje jeho provozovatel Seznam Smluvních prodejních místa je uvedena na Webovém portálu v seznamu prodejních míst.
 
Webový portál“: Internetové stránky IRSnet na adrese 
www.ticketportal.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení Vstupenek a služeb na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 8 nebo vyšší, anebo Google Chrome.
 

3) Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, nikoliv společnost IRSnet. Společnost IRSnet pouze obstarává pro Pořadatele prodej Vstupenek na příslušné Akce Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a společnosti IRSnet ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).
 
Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Společnost IRSnet tak na základě příkazu jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.
 
Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.
 
Využitím služeb prodejní sítě TICKETPORTAL a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností IRSnet v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb sítě TICKETPORTAL a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

Zakoupené vstupenky není možné vracet.
 

4) Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému sítě TICKETPORTAL. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.
 
Umožňuje-li to prodejní kanál sítě TICKETPORTAL, lze Vstupenky zakoupit ve formě tištěné (pouze Smluvní prodejní místa) a elektronické (prostřednictvím mobilní aplikace nebo Webového portálu, v podobě „HOMEticket“ ). Je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě „HOMEticket“, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky „HOMEticket“ v místě konání Akce.


5) Služba Voucher

Společnost IRSnet poskytuje v rámci sítě TICKETPORTAL s ohledem na časovou proměnlivost cen Vstupenek před termínem konání Akce rezervační službu Voucher. Rezervační služba Voucher spočívá v časově omezeném poskytnutí garance možnosti koupě vybraného druhu Vstupenky za cenu odpovídající předem určené ceně Vstupenky po odečtení ceny již uhrazeného Voucheru. Voucher není Vstupenkou. Na rozdíl od krátkodobé rezervace Vstupenek prostřednictvím Webového portálu (odst. 6 bod 2 Podmínek) tak Voucher nabízí Zákazníkům delší dobu garance dostupnosti dané Vstupenky a zejména její předem určenou cenu platnou po celou dobu platnosti Voucheru bez ohledu na časový vývoj cen Vstupenek na Akci.
 
Rezervační úkony spojené s poskytnutím služby Voucher jsou zpoplatněné jednorázovým nevratným poplatkem odpovídajícím ceně Voucheru. Poskytnutí služby Voucher je Zákazníkovi stvrzeno vydáním jedinečného kódu Voucheru, na který je vázán nárok na jednorázové uplatnění práva koupě Vstupenky v době jeho platnosti. Jedinečný kód Voucheru je Zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím. Marným uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká právo Zákazníka z Voucheru bez nároku na vrácení ceny Voucheru. Službu Voucher lze objednat pouze prostřednictvím Webového portálu a uhradit pouze přímou on-line platbou nebo převodem na bankovní účet IRSnet způsobem uvedeným v článku 6 níže.
 

6) Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby:

1)  v rámci přímého prodeje na Smluvním prodejním místě

2)   on-line prostřednictvím Webového portálu

Zakoupení nebo vyzvednutí rezervované Vstupenky na Smluvním prodejním místě:

Zákazník může zakoupit Vstupenky v tištěné formě na Smluvním prodejním místě v otevírací době této prodejny bez předchozí rezervace, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané. Zákazník může rovněž předem rezervovat koupi Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (viz níže) a tuto následně na Smluvním prodejním místě uhradit a vyzvednout v tištěné formě.
 
Zakoupení a rezervace Vstupenky nebo objednání Voucheru prostřednictvím Webového portálu:

Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 6 Vstupenek nebo Voucherů na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti IRSnet a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě TICKETPORTAL. Registrovaný Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce včetně možných nabízených slev a k těmto Vstupenkám objednat službu Voucher, pokud to rezervační systém umožňuje.
 
Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku nebo službu Voucher a uhradit je prostřednictvím on-line platby (aktuální způsob je vždy uveden v zápatí webových stránek) dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník může dále prostřednictvím Webového portálu rezervovat koupi dané Vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na Smluvním prodejním místě. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky nebo služby Voucher překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ resp. „Rezervovat“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi nebo rezervaci vybrané Vstupenky nebo Voucheru.

Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat. Vstupenky uhrazené on-line platbou lze po nastavení ověřovacího kódu a volbě vyzvednutí uhrazených vstupenek rovněž vyzvednout na základě přiděleného variabilního symbolu a ověřovacího kódu v tištěné formě na určeném Smluvním prodejním místě.

Rezervace Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (internetová rezervace) je službou IRSnet garantující Zákazníkovi možnost koupě daného druhu Vstupenky po sdělení rezervačního čísla na Smluvním prodejním místě, a to po dobu časově omezené platnosti rezervace. Cena rezervované Vstupenky uvedená na Webovém portálu a v emailovém potvrzení o rezervaci je (na rozdíl od služby Voucher) platná pouze v den rezervace a může se v době vyzvednutí rezervované Vstupenky v jiný den lišit od ceny Vstupenky uvedené v okamžiku její rezervace v závislosti na vývoji cen vstupenek na Akci. Pro garanci dostupnosti a současně i neměnné ceny Vstupenky využijte službu Voucher (článek 5. Podmínek).
 
V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu 
help@ticketportal.cz.
 
7) Zákazy

Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

 

8) Ceny
Cena Vstupenky nebo služby Voucher je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Vstupenky obsluhou Smluvního prodejního místa. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky a služby Voucher je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky kromě manipulačního poplatku, jehož výši se Zákazník dozví ještě před dokončením nákupu. V případě volby platby online je při výběru elektronické vstupenky HOMEticket účtováno 5 Kč za každou objednanou vstupenku, poplatek za osobní vyzvednutí na prodejním místě je vždy 30 Kč za celou objednávku.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.
 

9) Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek, dodání Vstupenek poštou, či stažení elektronických Vstupenek HOMETICKET. Přijmutím vstupenek e-mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze Smluvního prodejního místa a v případě dodání Vstupenek Poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu IRSnet, elektronickou poštou (email) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.
 
Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha Smluvního prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců IRSnet. Obsluha Smluvního prodejního místa podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je obsluha Smluvního prodejního místa povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci Voucheru. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit obsluze Smluvního prodejního místa vydanou Vstupenku.
 
IRS jako distributor Vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. Seznam Pořadatelů včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů je dostupný na Webovém portálu zde.

Zaplacením rezervace či koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti IRSnet CZ, s.r.o. Uhrazená objednávka je konečná Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Povinnosti zákazníka po úhradě Vstupenek prostřednictvím Webového portálu:

a) v případě volby vyzvednutí Vstupenek na Smluvním prodejním místě si zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde nalezne variabilní symbol jeho objednávky, který spolu se zvoleným ověřovacím kódem slouží pro vyzvednutí předmětných Vstupenek na Smluvním prodejním místě.

V případě neobdržení potvrzovacího emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu 
help@ticketportal.cz nebo reklamace@ticketportal.cz . Registrovaný uživatel zákazník může svou objednávku včetně variabilního symbolu dohledat po přihlášení do svého účtu na Webovém portálu.

Zákazník je povinen si vstupenky vyzvednout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě nevyzvednutí Vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Společnost IRSnet CZ, s.r.o. v žádném případě nezodpovídá za nemožnost vyzvednutí Vstupenek na poslední chvíli s ohledem na otevírací dobu Smluvních prodejních míst.

b) v případě volby vyzvednutí Vstupenek formou HOMEticket si zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde v příloze nalezne příslušné Vstupenky k vytištění.

V případě neobdržení potvrzovacího emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu 
help@ticketportal.cz nebo reklamace@ticketportal.cz . Registrovaný uživatel zákazník může svou objednávku dohledat po přihlášení do svého účtu na Webovém portálu a předmětné Vstupenky si vytisknout.

Zákazník je povinen si vstupenky vytisknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě nevytištění Vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu help@ticketportal.cz, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. Jestliže tak do dne konání akce neučiní, dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.  
 

10) Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby IRSnet. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.
 
Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. IRSnet je oprávněná vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného IRSnet ze strany Pořadatele udělen, 
musí Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na každém Smluvním prodejním místě, na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese reklamace@ticketportal.cz. Nebude-li v pokynech pro vracení vstupného ze strany Pořadatele stanoveno jinak, při vracení Vstupenek Zákazníkovi nebude vrácena částka označená na Vstupence jako manipulační poplatek. Manipulační poplatek sítě je poplatek za zpracování objednávky.
 
Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, vstupné se vrací v místě Smluvního prodejního místa, v němž byla Vstupenka zakoupena. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby nebo převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení vstupného centrální kancelář IRSnet na adrese Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze Smluvního prodejního místa, jinak na adresu centrální kanceláře IRSnet CZ, s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00.  

Pokud byla původní platba uskutečněna přes platební bránu ComGate, tj. platba kartou nebo zrychlený převod přes bankovní tlačítka, bude platba vrácena návratovou transakcí na stejný účet, ze kterého byla hrazena.
Pokud je však platba starší 13 měsíců, nelze návratovou transakci provést automaticky. Dojde ke kontaktování Zákazníka z emailové adresy payments@comgate.cz pro zadání čísla účtu. Pokud své číslo účtu Zákazník takto zadá, bude během několika pracovních dnů refundace zpracována a platba vrácena zpět na účet.

11) Ochrana osobních údajů 

Poučení o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete 
zde.


12) Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo IRSnet vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.
 
Společnost IRSnet nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek a Voucherů v síti TICKETPORTAL, a to zejména z pokynu Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 
Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení centrální kancelář IRSnet zasláním požadavku na emailovou adresu 
rezervace@ticketportal.cz.
 
Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2014 a společnost IRSnet si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

V případě, že dojde mezi IRSnet a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

Podkategorie

Příští utkání

Tabulka FORTUNA:LIGA

XKlubZVRPSB
1.Jablonec359141245:5041
2.Pardubice351171739:4740
3.Bohemians359121434:4839
4.Karviná35881938:6232
5.Č. Budějovice35782041:7029
6.Zlín355121840:6927